CLIMATE SCORE FOR PROFESSIONALS FAQ

What is the Climate Score?

Klimascoren beskriver gæstens klimaaftryk, mens de opholder sig på et hotel og konferencested. Klimascoren er udviklet for at hjælpe gæster og virksomheder med at vælge klimavenlige hotel- og konferenceophold. Samtidigt er det et værktøj der får hotellerne til at kunne prioritere, hvilke tiltag de skal fokusere deres klimavenlige initiativer på.

Klimascoren er baseret alene på CO2 fakta, og er en CO2 måling der opgører gæstens CO2 udledning på hotel og konferencestedet per dag. Bag hvert Klimascore værdi er der en opgjort CO2 værdi. Klimascore 10 udgør, i år 2022, 35,0 kg CO2 per gæst per dag.

Conscious Convenience har udviklet Klimascoren med input fra DTU og Concito, som ligeledes har godkendt metoden. Specialister hos DTU kvalitetssikrer løbende metoden. Klimascoren er baseret på anerkendte livscyklus metoder og CO2 datakilder, samt de mest tilgængelige forbrugsdata. Som udgangspunkt indsamles al forbrugsdata fra det specifikke hotel og konferencested, som valideres og opgøres af Conscious Convenience’s klimaeksperter.

Klimascoren er udviklet specifikt til at kunne kommunikeres i øjenhøjde med hotel- og konferencegæster.

How should the Climate Score be interpreted?

Klimascoren er en rullende score, som går fra 1-10. Det vil sige at det bedste hotel altid er det med den bedste score på 10 og resten er fordelt ned til 1 ud fra deres opgjorte CO2 resultat. Scoren fastsættes og opdateres en gang om året i forbindelse med Climate Award. Derefter vil eventuelle nye hoteller og hoteller som indsender mere præcis data være de eneste med nye score indtil næste års pris tildeles. 

We define the score as;

9+ = Fantastic
7-9 = Incredibly good
5-7 = Mediocre
3-5 = Adequate
1-3 = Insufficient

This allows you to choose which climate footprint you want to have during your hotel and/or conference stay. The Climate Score is developed to make it easy for you as a guest to choose from an easy and well-known scale, which at the same time motivates hotels to improve their climate footprint over time.  

What is included in the Climate Score?

Klimascoren er udviklet for at dække det at “leve” på et hotel. I Klimascoren er der medregnet alle de samme aktiviteter som er gældende når du opholder dig i hjemmet. Dvs. at der er medregnet al forplejning for alle dagens måltider, såvel arbejde, transport og fritid. For at kunne sammenligne hoteller af forskellige størrelser fordeles udledningen på både antallet af overnattende gæster, restaurant gæster såvel som konference gæster, som hotellerne servicerer hvert år.
To cover these activities at the hotel and be able to distribute the emissions to the guests, data is collected for a wide range of categories.

1. Transport

2. Energy

3. Food

4. Beverages

5. Waste

6. Water

7. Hotel purchase

8. Service

Conscious Convenience klimascore klimascore.com

Disse kategorier består af en række datainputs, som enten leveres af hotellerne selv, indsamles fra offentligt tilgængelige kilder eller simuleres ud fra lineær regression af kendte offentliggjorte data eller Conscious Convenience’s arbejde for hoteller af samme klasse. 
Der arbejdes med data i forskelligt deltaljeringsniveau, som afhænger af tilgængelige data. Conscious Convenience stiller skarpe krav til hotellerne når de levere data og gennemfører omfattende datavalideringsproces som omfatter dobbelttjek og afstemning af al dokumentation, værdier og benchmark til alle andre hoteller. Bemærkelsesværdige udfald returneres til hotellet med krav om korrektion og supplement af yderligere data.

På transport beregnes klimaaftrykket ud fra oplysning af hotellets placering i forhold til nærmeste tog station og storby, antallet af ladestander, shuttle service samt øvrigt data fx taxadata. Beregningerne understøttes af analyse af hvorledes gæster bevæger sig under deres ophold.

På energi og vand beregnes klimaaftrykket ud fra oplysning af energimængder som m3 gas, MWh for fjernvarme, kWh for elektricitet, samt certifikater for el og varme eller dokumentation på egenproduktion.

På mad og drikke beregnes klimaaftrykket ud fra hotellets udgifter og forbrugsmængder for mad og drikke. Heri indgår en lang række specificeret varekategorier herunder oksekød, grønsager, mejeri produkter med flere som er valgt for at afdække de største fødevarer områder som har en væsentlig betydning for udledningen.

På affald beregnes klimaaftrykket ud fra  oplysning af affaldsmængderne og fraktioner fra hotellet.

På hotelindkøb beregnes klimaaftrykket ud fra hotellet forbrug af en række specificeret varekategorier så som elektronik, småanskaffelser, lyskilder, papir med mere.

 

The footprint is measured by the amount of external laundry.

 

Which scope does the Climate Score operate within?

The Climate Score is developed to form an overall impression of all emissions associated with living in a hotel. Therefore, areas which can be influenced either exclusively by the hotels or by the guests or in interaction between them are included. This is done with the aim at letting hotels use the Climate Score to work actively with their climate initiatives for maximum effect and at the same time engage their guests in a more climate-friendly behavior.
Therefore, it is not possible to directly categorize the Climate Score within the usual scope 1, scope 2 or scope 3, which are used under the Greenhouse Gas Protocol, eventhough there are many similarities.

Hvad adskiller Klimascore fra GHG-regnskaber og ESG-regnskaber?

GHG og ESG-regnskaber kan bruges af alle virksomheder som rapportering og til internt arbejde med klima, miljø og bæredygtighed.

Klimascoren er udviklet med særligt fokus på Hoteller og konferencesteder og har fokus på at være let kommunikerbart til gæsten og hotelindkøberen, samtidigt med at det kan bruges til rapportering og internt klimaarbejde.

Både klimascore og almene miljø regnskaber er baseret på drivhusgasudledningen for produkter, energi og services. Forskellen ligger i hvad der medtages. For GHG og ESG-regnskaber tildeles der bl.a. 0 kg CO2 for elektricitet produceret af vedvarende energikilder da selve produktionen af elektriciteten ikke udleder noget. Dette gælder også hvis man køber certifikater. Klimascore inkluderer derimod udledningen af selve produktionen af for eksempel vindmøllen der producerer vindenergien. Derfor er udledning af bæredygtig energi som vindmøller IKKE 0 kg CO2.

Derudover tillader GHG og ESG-regnskaber kulstofdræn altså at man køber aflade/offset. Det kan foregå ved at man investerer i CO2 kvoter eller projekter der omhandler naturlig CO2 fangst, som for eksempel skov plantning i Sydamerika. På denne måde kan man få en negativ udledning og dermed opnå CO2 neutralitet som er et udtryk for af at der balance mellem CO2-udslippet og CO2-absorberingen af virksomhedens aktiviteter.

Klimascore tillader ikke CO2 kompensation. Dermed vil man ALDRIG kunne have en udledning der er 0. Derimod belønner klimascore reelle handlinger og initiativer som nedsænker forbrug og udledningen for de aktiviteter som faktisk indgår i det at opholde sig på hotellet eller konferencestedet.

Årsagen til dette ligger i formålene med metoderne. ESG og GHG er som sagt en måde at skabe overblik over virksomhedens udledning samtidigt med man skaber incitament for at de investerer i klimavenlige løsninger i samfundet. Klimascore er et udtryk for hvad hotellet kan gøre for gæsten og minimere gæstens aftryk igennem hele rejsen. Af denne årsag gives der ikke negativt CO2 udledning for aktiviteter der foregår andet steds og ikke på hotellet selv.

Which data is used for the hotels?

 

Hotellerne har igennem klimaværktøjerne mulighed for selv at levere opdaterede data for alle kategorier som derefter bliver valideret, opgjort og publiceret på www.klimascore.com. Hotellets egne forbrugsdata kommer fra virksomhedens finans-, indkøb- og miljøsystemer understøttet af fakturabilag, rapporter, måleraflæsninger og teknisk dokumentation. Al data valideres af Conscious Conveniences klimaeksperter.  

For de hoteller som endnu ikke har leveret data, er Klimascoren baseret på offentligt tilgængelige data og gennemsnitlige værdier for lignende hoteller indsamlet igennem Conscious Conveniences langvarige arbejde. På energidatasiden kender vi energiforbrug på hotellet fra OIS og har hotellet offentlig fremlagt dokumenteret anvendelse af grønne energikilder er det inkluderet. Transportdata er bestemt ud fra hotellets præcise afstand ift. offentligtransport og offentligviden om hotellet har klimavenlige transportløsninger. Indkøb, affald, service, mad og drikke er bestemt ud fra detailviden om lignende hoteller, viden fra HCMI samt opfyldelse af krav fra Green Key til affaldssortering, optimering af lyskilder mv. Antallet af gæster vurderes ud fra antal værelser, der kan findes fra hotellets egen hjemmeside og en dækningsgrad som vurderes ud fra hotellernes placering..

The consumption of the hotels varies all the time. How do you handle it?

Hotel consumption varies constantly over the year in the same way as your private consumption at home. Therefore, the Climate Score is calculated for a whole year at a time and is updated every year. Thus, the Climate Score from year to year is comparable between hotels. Those hotels that do not upload data themselves will see their Climate Score change as more hotels upload real data each year.

What is the data basis for greenhouse gas emissions?

The data is based on a life cycle analysis mainly downloaded through the program SimaPro. Data from the most frequently used database is used for environmental assessment of products and systems, Ecoinvent version 3.3 and/or 3.4 and Agri-footprint . In special cases and for specific objects, alternative sources are used, such as Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild” , Concitos store klimadatabase og andre livscyklus analyser fra litteraturen.

To calculate the carbon footprint, the six greenhouse gases are included, which are also used in the Greenhouse protocol.

The method is also based on several assumptions and involves some uncertainties. However, this is not different from other similar calculation methods that are available.

What uncertainties are there in the calculation?

Klimascoren dækker som nævnt i forrige sektion en lang række komplekse data. På klimascores hjemmeside tilbydes hoteller flere muligheder for at levere egen data og få præciseret deres score. Afhængig af hvilken løsning de vælger skal de levere forskellige mængder af data. Jo mere data de leverer desto mere præcise bliver deres score. I takt med at flere hoteller uploader reelle data, vil deres Klimascore præciseres. De hoteller som ikke har uploadet komplette datasæt for deres forbrug og emissioner estimeret ud fra lineære regressions modeller. 
Dette leder til en større usikkerhed. På nuværende tidspunkt ud fra de hoteller, som har leveret egne data, har modellerne en usikkerhed på ± 10%-20% afhængig af hvor meget data de leverer i forhold til de hoteller som har bidraget med komplet datasæt.  I takt med at flere hoteller uploader data, vil modellerne blive mere præcise og usikkerheden mindskes. 
Conscious Convenience’s ønske er derfor, at så mange hoteller og konferencesteder som muligt er villige til at uploade data således at rejsende kan få de mest præcise anbefalinger, når de ønsker at vælge et klimavenligt hotel.

What Climate Score should the hotel have before it is more climate-friendly than staying at home?

Du skal vælge et hotel med en Klimascore på over 7.1. Ifølge tal fra bl.a. Concito udleder den gennemsnitlige dansker omkring 17 tons CO2 om året og det vil sige 46,6kg CO2 per dag. Concito har godkendt Klimascore til at være sammenlignelig med denne opgørelse. 46,6 kg CO2 er derfor lig med en Klimascore på 7.1.

Are sustainability and climate important for the guest and businesses?

The answer is YES. Over the past few years, Conscious Convenience has conducted a number of analyses of both leisure guests, business guests, hotel directors and hotel procurement directors with over 500 respondents. The answer regarding the choice of hotel is clear;

  1. Price 
  2. Location
  3. Honesty 
  4. Climate/Sustainability 

The common denominator for the guest is: "I want documentation of the sustainability of the hotel, while at the same time being presented with sustainability as an integral part of my guest experience."

This is further supported by other surveys conducted by for example momondo, which states that 70% of danes prefers climate-friendly overnight stays

Why is the price not exactly the same here as on other booking websites?

www.klimascore.com has been developed with a focus on climate and how to take proactive choices when choosing a hotel and conference venue to reduce the climate footprint. Therefore, we have decided that the price shown is just an indicative price for each hotel, which is updated monthly. The first weekend of the month, all prices are updated based on the price of the cheapest double room 2 months ahead. All prices are taken from the hotel's own website.
In this way, the guest has a price range to act on, but without it taking focus away from prioritizing climate in the decision-making process.