Salgs- og leveringsbetingelser for Klimaværktøjer

1. ANVENDELSE

 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Conscious Conveniences, CVR-nummer 40713395, (”Virksomheden”) salg og levering relateret til klimascore.com’s klimaværktøjer inden for hotel- og turismeindustrien til erhvervskunder.

2. AFTALEGRUNDLAND

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. YDELSER

Standard. De ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beskrevet under hvert værktøj på https://www.klimascore.com/da/klimavaerktojer/.

Abonnement ydelse. Ydelser angivet som abonnementsydelse fornys automatisk årligt.

 

Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre ydelserne. Kunden er ansvarlig for at de fremsendte oplysninger der indgår i klimaopgørelserne er korrekte, komplette og kan dokumenteres. Kunden skal følge guidance fra Virksomheden.

Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at ydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. PRIS OG BETALING

Pris. Prisen for ydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. 

Produktet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde efter første år, medmindre andet er aftalt.

Betaling. Beløbet betales forud én gang årligt. Faktura fremsendes som en del af ordrebekræftelsen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 Betalingsbetingelserne er +14dage fra fakturadato.

 

5. OPSIGELSE

Aftalen kan opsiges af begge parter med en opsigelsesperiode på 3 måneder gældende fra udgangen af den indeværende måned.

6. FORSINKET BETALING

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkterne senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden fremsender ordrer på ydelser, til Virksomheden skriftligt, ved at gøre brug af købsknappen på klimascore.com med efterfølgende udfyldning af bestillingsformular.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på ydelser til kunden skriftligt senest [14] arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest [3] arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8. LEVERING

Leveringstid. Virksomheden leverer ift. aftalt tidsplan, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse, som aftales mellem parterne. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Virksomheden igangsætter tidligst ordren når betalingen er modtaget.

Forsinket levering. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af ydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af ydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

10. FORTROLIGHED

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Al data modtaget af Kunden behandles fortroligt og udleveres ikke til 3 part. Data omgås og opbevares forsvarligt af Virksomheden. Data vil indgå i Virksomhedens videre analyser af branchen og videreudvikling af modeller i forbindelse med Virksomhedens aktiviteter. Den udregnede klimascore og de tilhørende CO2 tal tilhører Virksomheden og kan videregives til 3. Part. Den udregnede klimascore publiceres på klimascore.com

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11. BEHANDLING AF PERSONHENFØRBARE OPLYSNINGER

Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation.

Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte [email protected]

12. MISLIGHOLDELSE OG KONKURS

Misligholdelse. Misligholder en Part væsentligt, har den anden part ret til at gøre krav gældende efter Dansk rets almindelige regler.

Konkurs. En part er berettiget til at ophæve Rammeaftalen eller Delaftaler, såfremt den anden Part erklæres konkurs, standser sine betalinger, tvangsopløses, likvideres eller lignende, og der ikke er stillet fornøden sikkerhed inden en frist, der er fastsat af førstnævnte Part. I dette tilfælde bortfalder opsigelsesvarslet.

13. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.